Data Protection Statement

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ

Sisal Şans İnteraktif Hizmetler ve Şans Oyunları Yatırımları Anonim Şirketi (“Sisal Şans/ Şirketimiz”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına sahibiz. Şirketimizin KVKK’nın 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamaları bilgilerinize sunuyoruz.

Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan terimler, KVKK’da kendisine verilen anlamları ifade etmektedir.

1. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

Kişisel verileriniz, Sisal Şans tarafından; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla;

 • Talebiniz halinde şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin bilgi verilmesi;
 • Hizmet kalitesi takip edilmesi hukuki ve ticari yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin temin edilmesi;
 • Aday bayilik başvuru süreçlerinin yönetilmesi ve bayilik ilişkisi kurulması öncesinde başvuru ve istihbarat süreçlerinin yürütülmesi;
 • Mevcut bayilik hizmetlerinin ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi;
 • Yasal mevzuata riayet edilmesinin temin edilmesi ve ileride doğabilecek olan uyuşmazlıklarda kişisel verilerin delil olarak kullanılabilmesi;
 • Kurumsal, ticari ve idari yönetimin sağlanması ve
 • Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla sınırlı olarak, sözlü ve/veya yazılı elektronik ve fiziki ortamlar, mobil iletişim kanallarımız aracılığı ile işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Kişiler ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, sayılan kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız da dahil olmak üzere;

 • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak ve ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Ticari stratejilerin yönetilmesi ve uygulanması;
 • İstek ve şikayetleri hakkında kullanıcılara bilgi vermek,
 • Sistem hatalarının tespit edilerek performans takibinin yapılması,
 • sisalsans.com işleyişinin iyileştirilmesi, bakım ve destek hizmetleri ile yedekleme hizmetlerinin sunulması,
 • Hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi veya adli/idari kurumlara karşı yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

amaçlarıyla iş ortağımız olan çağrı merkezi hizmeti sağlayıcısı da dahil olmak üzere KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişisel veri işleme amaçları kapsamında; yurt içinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarımıza, yurt dışında bulunan Sisal Grup Şirketleri’ne ve bulut bilişim sistemi hizmet sağlayıcımıza aktarılacaktır.

İş ortaklarımız, kişisel verilerinizin işlenmesi ve korunması için tabi oldukları mevzuat ve kanunlara uygun olarak hareket etmektedir.

3. Açık Rızanız Kapsamında İşlenen ve Aktarılan Kişisel Verileriniz

Bazı kişisel verilerinizin aktarılması veya işlenmesi için açık rızanız gerekebilir. Bu hallerde, Size yapılacak aydınlatma sonrası açık rızanızı Şirketimize www.sisalsans.com adresinde yer alan açık rıza beyan metinlerini doldurarak bize iletebilirsiniz.

4. İşlenen Kişisel Verileriniz

Sisal Şans, yukarıda ifade edildiği gibi size ait birtakım Kişisel Veri’leri kaydetmekte ve işlemektedir. Bu bağlamda Sisal Şans’ın sizlerle ilgili olarak işlediği kişisel veriler, aşağıdaki gibidir:

 1. Kişisel Kimlik Bilgileri
 2. İletişim Bilgileri
 3. Hukuki İşlem Bilgisi
 4. Ekonomik ve Finansal Bilgiler
 5. Görsel ve İşitsel Kayıtlar.

5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta, otomatik olan yollarla işlenmekte ve yurt dışına aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz, işleme amaçlarımız kapsamında sınırlı şekilde, sözlü ve/veya yazılı olarak, elektronik ve fiziki ortamlarda Şirketimizin mobil iletişim kanalları aracılığı ile toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, KVKK m. 5/2 uyarınca sayılacak olan hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
 • Bir sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
 • Şirketimiz’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması;
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimiz’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

6. KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız ve İrtibat Bilgilerimiz

Kişisel verilerinize ilişkin hak taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’ne uygun ve www.sisalsans.com adresinde yer alan yöntemler uyarınca yapabilirsiniz.

Açık Rıza Beyanı Formu Bilgi Edinme Başvuru Formu